KONFLIKTFAGLIGHED 360 BASIS

Konfliktforebyggelse og konflikthåndtering for
medarbejdere I frontlinjeorganisationer

INTRODUKTION

Det kan i praksis være svært for en medarbejder at arbejde systematisk og planlæggende I forhold til det konfliktfaglige.

Både tid, viden og rolleopfattelse har I praksis indflydelse på om – og hvordan den enkelte medarbejder forholder sig til forbyggelse, håndtering og løsning af konflikter.

“Vi arbejder med at påvirke, udvikle og implementere adfærd der understøtter trivsel, tryghed og læring i frontlinjeorganisationer”

DU KAN BRUGE DIN NYE VIDEN ALLE STEDER  – BRUG DEN ☺

Træning og vedligeholdelse er afgørende, hvis du skal blive konfliktfagligt endnu dygtigere og ikke “glemme” din nye viden.

Derfor er de redskaber, modeller og metoder, du bliver præsenteret for, direkte overførbare i forhold til dit private liv. Det er vigtigt, fordi det gør det lettere at “lege” med metoder og redskaber der, hvor vi bruger mest af vores tid – og har flest små – som store konflikter at øve os på.

Og så gør det jo heller ikke noget at få redskaber og metoder, der kan skabe positiv forandring i forhold til de mennesker, vi elsker.

Tag ansvar!

Vi ved, at den mest effektfulde måde at påvirke og forandre adfærd er, hvis den enkelte medarbejder og de ansatte iøvrigt tager det konfliktfaglige ansvar på sig og ikke ser ansvaret som delt mellem medarbejder og “modparten”.

I vores optik er uro, utryghed, konflikt mm. i første omgang organisationens og de ansattes ansvar. At være tydelige i forventninger, konkrete i forhold til, hvad god adfærd er I praksis og troværdige i ,at der gøres, hvad der siges og sidst men ikke mindst konfliktfagligt dygtige, så unødige konflikter undgås og ikke tager tiden fra kerneopgaven.

Der er stor forskel på, hvad de enkelte medarbejdere, teams og afdelinger har af behov og udfordringer i forhold til at understøtte god adfærd, trivsel, fællesskab og konfliktfaglighed.

Derfor har vi udviklet et 360 graders konfliktfagligt concept, der både kan målrettes til et særligt område, en særlig målgruppe, særlige udfordringer eller udviklingsønsker.

Vores formater er opbygget således, at basisdelens enkelte konfliktfaglige elementer findes som faste formater på henholdsvis tre timer – halve dage og hele dage.

På den måde kan I selv – eller med vores hjælp, på en let og fleksibel måde bygge videre på det fundament, der er lagt, men på de specifikke konfliktfaglige områder, der giver mest mening og effekt, givet den lokale kontekst og målsætning.

KONFLIKTFAGLIGHED 360 BASIS

I Konfliktfaglighed 360 BASIS gennemgåes hele den relevante konfliktfaglige ramme omkring adfærd og positiv påvirkning af adfærd.

1. Kerneopgaven med et konfliktfagligt tvist

Udgangspunktet er en definition af den konfliktfaglige del af kerneopgaven – det vi også kunne kalde det konfliktfaglige perspektiv, der skal til, for at den fag-faglige kerneopgave kan lykkes optimalt både I forhold til studerende, elever, asylansøgere, borgere, kolleger eller samarbejdspartnere, der skaber udfordringer.

2.  Kommunikationsrammen for kursusdagen (kollegialt perspektiv )

Deltagerne blive præsenteret for en kommunikationsramme for kursusdagen, som, der er videnskabelig evidens for, er effektfuld i forhold til at sikre, at medarbejdere kan have en konstruktiv, åben og løsningsorienteret tilgang til faglige udfordringer og samtaler, hvor det er væsentligt at nå en fælles målsætning.

3.  Mindset og Rolle

Deltagernes rolleopfattelse og mindset sættes på dagsordenen og belyses via kendte perspektiver og valideret videnskab omkring, hvordan medarbejderens tilgang til, opfattelse af og forventninger til modpartens intentioner og adfærd kan være en selvopfyldende profeti. Der vil blive arbejdet med, hvordan det er muligt at fastholde en konfliktfaglig konstruktiv tilgang og særligt i forhold til de mennesker, der har voldt /volder særlige udfordringer.

4. Taler vi om det samme ?

Forudsætningen for tydelig kommunikation og præcis kommunikation er, at parterne er enige om og forstår det samme ved f.eks., hvad adfærdsreglerne er i praksis – både de formelle og de uformelle.
Vores erfaring er, at mange unødige konflikter i praksis opstår, fordi parterne i praksis har forskellige men ofte meningsfulde fortolkninger af de regler og rammer, der giver anledning til konflikter i praksis.
Deltagerne vil blive præsenteret for et meget konkret afklarings- og implementeringsredskab, vi har udviklet specifikt til arbejdet i frontlinjen

5. Verbal kommunikation

Verbal konfliktnedtrapning
Deltagerne præsenteres for en simpel og velafprøvet kommunikationsmodel i forhold til “nærved” eller “her og nu” konfliktsituationer.

Deltagerne præsenteres yderligere for et redskab, der sikrer opmærksomhed på, at budskabet har en form, der kan modtages af den konkrete modtager uden unødig konflikt. Redskabet kan med fordel anvendes til planlægning af god modtagerorienteret konfliktfaglig kommunikation både generelt og i forhold til specifikke situationer eller personer.

6. Nonverbal kommunikation

Den nonverbale del af kommunikationen, særligt den del der handler om følelser ( dvs. konflikter ), fylder et sted mellem 60 – 80 % af den samlede forståelse hos modparten.

Deltagerne vil blive præsenteret for en buket af de mest væsentlige og frugtbare redskaber, tips og tricks I forhold til den nonverbale kommunikation med særligt fokus på kropssproget og hvilke dele heraf, der både påvirker afsenderen og modtageren på en made, der fremmer enighed og samarbejde.

7. Videndeling og feedback

Der vil løbende blive samlet op på deltagernes gode og brugbare erfaringer (guldkorn ), så alle kan få glæde af væsentlige perspektiver fra dygtige kolleger. Der sjældent samles op I mere formaliseret form. Der ud over vil deltagernes egne oplevelser, udfordringer og cases være genstand for konfliktfagligt feedback.

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

kontakt@skoletryghed.dk

70 70 50 85

Skal vi tage os har sikkerheden for jeres næste arrangement?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.